Privacy statement klanten

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via het platform www.umenu.nl van Stichting University MENU ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 76625397. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Stichting University MENU (hierna: Umenu.nl).

Umenu.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt uw privacy belangrijk. Umenu.nl houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Umenu.nl verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die u zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van uw bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van uw bestelling, het bevestigen van uw bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van uw bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Bestelling
 • Betaalgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2. Beoordeling van restaurants

Wij verwerken daarnaast gegevens die u zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van een restaurant. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat u hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van uw beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kan u intrekken door contact met ons op te nemen via mijn.privacy@umenu.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam (indien verstrekt)
 • Beoordeling

3. Klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of het oplossen van uw klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

4. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij uw wensen, kunnen de gegevens die u aan de klantenservice verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Umenu.nl (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als bij nummer 2.

5. Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om u (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe restaurant updates (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail, sms of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat u hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van uw bestelling in de zin van de GDPR. Mocht u de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan u uitschrijven via de link in het betreffende bericht.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode

6. Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Umenu.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens
 • IP-adres of app ID’s
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Websitetaal

Wij verwijzen naar ons Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.

7. Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Umenu.nl (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.

8. Analyse

Wij gebruiken uw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Umenu.nl (analyse en rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zorgen ervoor dat uiteindelijke rapportages geen naar u herleidbare gegevens bevatten.

Leeftijd

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mijn.privacy@umenu.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Umenu.nl maakt ter uitvoering van de overeenkomst met u en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Zo worden er op basis van u postcode en/of locatiegegevens beschikbare restaurants in uw omgeving geselecteerd. Daarnaast maakt Umenu.nl gebruik van geautomatiseerde besluitvorming bij de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven.

Wanneer er op grond van deze automatische besluitvorming en/of profilering een negatief besluit over u is genomen, en u bent het hier niet mee eens, dan kan u contact opnemen met mijn.privacy@umenu.nl. Wij zullen de situatie dan opnieuw beoordelen. Wij horen het daarnaast graag wanneer u suggesties hebt ter verbetering van deze processen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Umenu.nl zal u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen u gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Umenu.nl verwijdert de meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van uw bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij u en restaurants te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van u bestelling. Wij kunnen u gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met restaurants

Umenu.nl verstrekt uw gegevens (naam, adresgegevens, telefoonnummer en bestelling) aan het door u geselecteerde restaurant, zodat het restaurant uw bestelling kan bezorgen. U bent direct klant van het restaurant en het restaurant draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe het restaurant met uw gegevens omgaat kan u dan ook het beste direct met het restaurant contact opnemen.

Delen met anderen (niet zijnde restaurants)

Umenu.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden uw persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Software providers
 • Implementatie partners
 • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Umenu.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen met uw werkgever

Als u uw Umenu Pay allowance gebruikt bij het plaatsen van een bestelling, deelt Umenu.nl persoonsgegevens (e-mail adres en gegevens over uw order en allowance) met uw werkgever ter uitvoering van een contract met uw werkgever. Umenu.nl en uw werkgever hebben een gescheiden verantwoordelijkheid ten aanzien van het verwerken van u persoonsgevens. Indien u vragen hebt over hoe er met u persoonsgegevens wordt omgegaan, neem dan met Umenu.nl en met uw werkgever contact op.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let bij het gebruik van deze websites op het daarbij behorende privacy statement. Umenu.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop uw persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Inzage, correctie en verwijdering van u persoonsgegevens

U hebt het recht alle gegevens die wij over u verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder reden uw persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens u niet relevant zijn voor ons selectieproces, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt hiervoor wenden tot mijn.privacy@umenu.nl. Umenu.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tips, vragen en klachten

Als u andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan staan wij u graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als u tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacy beleid.

Beveiliging

Umenu.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: beveiliging@umenu.nl.

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. U kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging:
Zuider Buiten Spaarne 144
2012 AD Haarlem
Email:
info@umenu.nl
Tel: +31 (0)23-2020010

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:
Voorzitter M.R.J. Gosen
Zuider Buiten Spaarne 144
2012 AD Haarlem
misha@umenu.nl
Tel:+31 (0)23-2020010